0.00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 301,197.35 265,004.00
Μείον : Κόστος Πωλήσεων 330,942.28 317,803.66
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -29,744.92 -52,799.66
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 30,638.26 26,760.00
Σύνολο 893.34 -26,039.66
Μείον
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 15,690.24 11,657.33
2. Εξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως 0.00 0.00
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 62,239.08 77,929.31 61,101.13 72,758.46
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -77,035.98 -98,798.12
Πλέον ( ή μείον )
1. Εσοδα Συμμετοχών 0.00 0.00
2. Εσοδα Χρεωγράφων 0.00 0.00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεωγράφων 0.00 0.00
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα 3.99 4.08
3.99 4.08
Μείον
1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών καί χρεωγράφων 0.00 0.00
2. Εξοδα καί Ζημίες συμμετοχών καί χρεωγράφων 0.00 0.00
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα 209,915.19 209,915.19 -209,911.20 169,590.06 169,590.06 -169,585.98
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως -286,947.18 -268,384.10
II. Πλέον ( ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα 66,110.15 66,109.89
2. Εκτακτα Κέρδη 0.00 0.00
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 35,047.05 108,831.31
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0.00 0.00
101,157.20 174,941.20
Μείον
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα 6,217.97 4,733.93
2. Εκτακτες Ζημίες 0.00 73.00
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 6,812.68 1,455.33
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους 0.00 13,030.65 88,126.55 0.00 6,262.26 168,678.94
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα -198,820.63 -99,705.16
Μείον
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 194,432.17 197,863.45
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος 194,432.17 0.00 197,863.45 0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων -198,820.63 -99,705.16
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Ποσά
Κλειομένης Κλειομένης
Χρήσεως Χρήσεως
2013 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) χρήσεως -198,820.63 -99,705.16
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)
προηγουμένων χρήσεων -953,174.92 -679,653.78
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουμένων χρήσεων 0.00 0.00
(+) Αποθεματικά πρός διάθεση 0.00 0.00
Σύνολο -1,151,995.55 -779,358.94
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος 0.00 0.00
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι 0.00 0.00 0.00 0.00
Ζημίες εις νέον -1,151,995.55 -779,358.94
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό 0.00 0.00
2. Mέρισμα 0.00 0.00
3. Πρόσθετο μέρισμα 0.00 0.00
5. Ειδικά καί έκτακτα αποθεματικά 0.00 0.00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά 66,109.87 173,815.98
7. Αμοιβές καί ποσοστά μελών Διοικ. Συμβουλίου 0.00 0.00
Ζημίες εις νέον -1,218,105.42 -953,174.92
-1,151,995.55 -779,358.94
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΜΗΝΑΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 960069 ΑΔΤ Φ 476429 ΑΔΤ Φ476428 ΑΔΤ ΑΕ 931719
Ποσά κλειομένης
Ποσά προηγούμενης
Χρήσεως 2013
Χρήσεως 2012