Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης
Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012
Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη
Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 188,241.99 183,209.97 5,032.02 188,241.99 182,492.77 5,749.22 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (........ Μετοχές των .........Ευρώ.)
188,241.99 183,209.97 5,032.02 188,241.99 182,492.77 5,749.22 1. Καταβεβλημένο 2,489,936.60 2,489,936.60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2,489,936.60 2,489,936.60
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 2. Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Περουσ. Στοιχείων 44.89 44.89
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 361,259.57 361,259.57 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 133,364.95 199,474.82
Μείον Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων 0.00 361,259.57 0.00 361,259.57 0.00 361,259.57 0.00 361,259.57
133,409.84 199,519.71
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα 2,856,163.63 932,402.64 1,923,760.99 2,856,163.63 814,423.58 2,041,740.05 ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις 299,268.43 206,525.64 92,742.79 298,940.84 183,031.39 115,909.45 5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 365,924.36 299,814.49
5. Μεταφορικά μέσα 8,817.43 7,105.39 1,712.04 8,817.43 6,223.65 2,593.78
365,924.36 299,814.49
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 1,102,765.77 862,878.57 239,887.20 1,098,564.91 811,518.65 287,046.26
4,628,274.83 2,008,912.24 2,619,362.59 4,623,746.38 1,815,197.27 2,808,549.11 V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -1,218,105.42 -953,174.92
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ)
4,628,274.83 2,008,912.24 2,619,362.59 4,623,746.38 1,815,197.27 2,808,549.11 -1,218,105.42 -953,174.92
VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων 111,798.15 111,798.15
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητιποιήσεων 2,347.76 2,347.76 2,347.76 2,347.76
111,798.15 111,798.15
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 90.00 90.00 90.00 90.00
2,437.76 2,437.76 2,437.76 2,437.76
Σύνολο ιδίων ΚεφαλαίωνΙΙΙΙΙΙV+AV+AVI) 1,882,963.53 2,147,894.03
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 2,621,800.35 2,810,986.87 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Ομολογιακά Δάνεια 1,415,289.66 1,479,660.29
1. Πελάτες 49,231.40 40,126.46 1,415,289.66 1,479,660.29
Μείον : Προβλέψεις 0.00 49,231.40 0.00 40,126.46
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 20,403.80 20,403.80 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μείον Προβλέψεις 2,719.00 -2,719.00 -2,719.00 2,719.00 -2,719.00 -2,719.00 1. Προμηθευτές -2,855.27 -29,366.73
11. Χρεώστες Διάφοροι 43,436.11 107,379.77 2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές 6,500.00 0.00
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων 1,699,297.74 1,638,886.85 Μείον Μή δεδουλευμένοι τόκοι 0.00 6,500.00 0.00 0.00
1,809,650.05 1,804,077.88 2α. Επιταγές Πληρωτέες 73,330.00 114,134.84
IV. Διαθέσιμα 3. Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 997,170.40 790,008.33
1. Ταμείο 8,581.83 2,340.98 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη 65,636.04 75,054.14
3. Καταθέσεις Οψεως 59.42 139.88 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 9,596.35 29,303.11
8,641.25 2,480.86 7. Μακροπρόθ. Υποχρεώσ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση 17,492.96 17,492.96
11. Πιστωτές Διάφοροι -20,000.00 -7,158.51
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1,146,870.48 989,468.14
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 1,818,291.30 1,806,558.74
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2,562,160.14 2,469,128.43
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0.00 7,496.42
0.00 7,496.42 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Εσοδα επόμενων χρήσεων 0.00 13,768.79
0.00 13,768.79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ+Β+Γ+Δ+Ε) 4,445,123.67 4,630,791.25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ+Β+Γ+Δ) 4,445,123.67 4,630,791.25
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Εγγυήσεων 0.00 65,000.00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περουσιακών στοιχείων 0.00 65,000.00
0.00 65,000.00 0.00 65,000.00
KOΡΑΛΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)- ΓΕΜΗ